Oznam o začatí konania

Zverejnenie oznámení o začatí správneho konania vo veci súhlasu na odstránenie drevín rastúcich mimo les
v k.ú. ČachticeOznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2017/0114

Žiadateľ: p. Štefan Selecký, Mierová 589,  916 21 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 23.02.2017

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 50 ks jaseň mannový, 5 ks agát rastúce na p.č. 3232 EKN a parc. č. 3233 EKN  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 13.03.2017

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 24.02.2017
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2017/0219

Žiadateľ: Ing. Terézia Hargašová, Komárno 1030,  916 21 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 07.03.2017

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 1 ks smrek pichľavý rastúci na p.č.  “C”2028/1 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľky.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 25.03.2017

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 08.03.2017