Predaj záhradnej chatky

Okresný úrad Trenčín ponúka na predaj záhradnú chatku v záhradkovej osade Hliník I. v k.ú. Čachtice, (po p. Imriškovi Milanovi) súp.č. 3012, parc.č. 3373/149, LV č. 2126.  Primeraná cena: 3 990,- €. Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou  Okresnému úradu Trenčín. Tento majetok môže nadobudnúť len záujemca, kt. nie je spriaznenou osobou s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná.  Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania Výsledok sa zverejní. Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 31.07.2017.