Dôležité oznamy – dane a poplatky

Obec Čachtice Vás upozorňuje…

  • Ak ste v roku 2017 nadobudli, predali, darovali, skolaudovali, vydražili alebo zdedili nehnuteľnosť /stavbu, byt, stavebný pozemok, záhradu, rekreačnú chatku, garáž, ornú pôdu, atď./, musíte najneskôr do 31. januára 2018 podať priznanie k dani z nehnuteľností na vznik príp. zánik daňovej povinnosti u správcu miestnych daní na Obecnom úrade v Čachticiach na č. dverí 6 a 7.
  • Do 31.1. 2018 sa podáva aj priznanie k dani za psa na vznik príp. zánik daňovej povinnosti. Daňové priznanie podáva vlastník psa, ktorý dosiahol vek 6 mesiacov príp. ten, ktorému v predchádzajúcom roku zanikla daňová povinnosť.
  • Do 31.1.2018 sa podáva aj žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností. Do tohto termínu je potrebné na Obecný úrad doručiť kópiu preukazu ZŤP – S – s červeným pruhom.
  • Do 28. 2.2018 sa podáva aj žiadosť o zníženie príp. oslobodenie od poplatku za komunálny odpad pre občanov dlhodobo sa zdržujúcich mimo trvalý pobyt.
  • Všetky tlačivá sú k dispozícii na Obecnom úrade, príp. na web stránke Obce Čachtice v sekcii Občan, Ako vybaviť , Dane a poplatky.

Správa daní a poplatkov upozorňuje občanov, ktorí si doposiaľ nepodali za svojich rodinných príslušníkov, ktorí sú na trvalý pobyt prihlásení tu v Čachticiach na ich adrese a dlhodobo pracujú prípadne študujú mimo svoj trvalý pobyt a viac ako 90 dní sa zdržujú mimo neho a žiadosť o odpustenie, prípadne zníženie poplatku za komunálny odpad na obecný úrad ešte nepriniesli, aby tak urobili. V opačnom prípade týmto osobám bude vyrúbený poplatok za smeti na rok 2018 v plnej sume.

Túto žiadosť je potrebné doručiť na obecný úrad v Čachticiach každý rok, inak úľava nebude poskytnutá. Týka sa to aj občanov, ktorí sa dlhodobo zdržujú prípadne žijú aj mimo územie Slovenska, ale v Čachticiach sú stále prihlásení na trvalý pobyt. K žiadosti je potrebné doložiť potrebné potvrdenia tzn. nájomnú zmluvu, príp. pracovnú zmluvu, príp. potvrdenie o štúdiu, príp. potvrdenie o ubytovaní, príp. potvrdenie o pobyte. Dokument okrem češtiny musí byť preložený do slovenského jazyka.