Mimoriadne zasadnutie OZ

       Starosta obce Čachtice

P O Z V Á N K A

Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

dvadsiatetretie mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach na deň 13.02.2018, tj. v utorok o 17.00 hod., ktoré sa bude konať v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Čachticiach (1. poschodie) s nasledovným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
  2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
  3. Zberný dvor – určenie lokality
  4. Rôzne
  5. Záver

Mgr. Michal Balala

starosta obce