Pozvánka na 24. riadne zasadnutie OZ

Starosta obce Čachtice

    P O Z V Á N K A

Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

dvadsiateštvrté riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach na deň 27.02.2018, tj. v utorok o 17.00 hod., ktoré sa bude konať v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Čachticiach (1. poschodie) s nasledovným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
  2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
  3. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.5/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a šk.zariadení v obci Čachtice
  4. Schválenie Dodatku č.5 k VZN č.6/202 o určení výšky fin.prostriedkov na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, šk.zariadenia v zriaďov.pôsobnosti obce Čachtice a dieťa neštátnej MŠ
  5. Schválenie Dodatku č.5 Zmluvy o združení fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ v Novom Meste nad Váhom
  6. Stavebný referát
  7. Rôzne
  8. Záver

Mgr. Michal Balala

starosta obce