Výberové konanie – stavebný referent/referentka

Obec Čachtice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. O výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Čachticiach:

Názov pracovného miesta:

 • Referent stavebného úradu
 • Výkon práce:
 • Obecný úrad Čachtice

Charakteristika pracovného miesta:

 • Vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku prislúchajúceho obci
 • Vykonávanie správy na úseku evidencie stavieb
 • Príprava, dozor a preberanie stavieb uskutočňovaných obcou
 • Príprava podkladov pre územno–plánovaciu dokumentáciu
 • Príprava podkladov pre stavebnú komisiu OZ
 • Príprava kúpno-predajných zmlúv
 • Monitorovanie stavieb vo vlastníctve obce

Rozsah pracovného úväzku: Plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady:

.      SŠ so stavebným zameraním alebo VŠ I. alebo II. stupňa so stavebným zameraním

Kritériá a požiadavky:

 • Aktívne ovládanie PC – Word, Excel, PowerPoint…
 • Vodičské oprávnenie sk. B

Osobnostné predpoklady:

bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov,

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích kurzov a oprávnení
 • výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania: 
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti poštou alebo osobne na Obecný úrad, Malinovského 769, 916 21 Čachtice

najneskôr do 03.04.2018 do 15,30 hod.

Osobný pohovor s uchádzačmi sa uskutoční od 4. apríla do 14. apríla 2018

Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

Dátum možného nástupu: 01.05.2018, prípadne podľa dohody

Kontakt – presonálne a mzdové oddelenie 032/74 010 15

e-mail.: mzdy@cachtice.sk

Mgr. Michal Balala, starosta obce

v Čachticiach, dňa 09.03.2018