25. riadne zasadnutie poslancov OZ Čachtice

Na základe zákona 369/1990 Zb a par. 12 ods. 7 starosta obce konštatoval, že OZ Čachtice zvolané na deň 24.4.18 nie je spôsobilé rokovať z dôvodu nesplnenia požiadavky prítomnosti nadpolovičnej väčšiny poslancov.

prezenčná listina:

  • prítomní: Ing. J. Vido, p. T. Dendisová, Ing. J. Fraňo, p. M. Lacovič a Mgr. P. Súčanský
  • ospravedlnení: Mgr. M. Bumbál, p. Ľ. Gogolová, p. E. Jamrich, Ing. E. Ondrejková, Mgr. R. Krajčovič a Ing. J. Belák