Pozvánka na 25. riadne zasadnutie poslancov OZ

Starosta obce Čachtice

                                                                       P O Z V Á N K A

Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

                                                                                   z v o l á v a m

dvadsiatepiate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach na deň 24.04.2018, tj. v utorok o 17.00 hod., ktoré sa bude konať v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Čachticiach (1. poschodie) s nasledovným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
  2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
  3. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.5/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a šk.zariadení v obci Čachtice
  4. Schválenie Dodatku č.5 k VZN č.6/202 o určení výšky fin. prostriedkov na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, šk.zariadenia v zriaďov.pôsobnosti obce Čachtice a dieťa neštátnej MŠ
  5. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Čachtice a trhový poriadok obce
  6. Určenie dátumu voľby HKO Čachtice
  7. Stavebný referát
  8. Rôzne
  9. Záver

Mgr. Michal Balala, starosta obce