Pozvánka na 25. riadne zasadnutie poslancov OZ

P O Z V Á N K A

Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

dvadsiatepiate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach na deň 22.05.2018, tj. v utorok o 17.00 hod., ktoré sa bude konať v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Čachticiach (1. poschodie) s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
 2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 3. Voľba HKO Čachtice
 4. Schválenie zmeny rozpočtu obce Čachtice na rok 2018
 5. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č. 2/2017 Rokovací poriadok OZ v Čachticiach
 6. Schválenie Dodatku č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
 7. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.5/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a šk.zariadení v obci Čachtice
 8. Schválenie Dodatku č.5 k VZN č.6/2012 o určení výšky fin.prostriedkov na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, šk.zariadenia v zriaďov.pôsobnosti obce Čachtice a dieťa neštátnej MŠ
 9. Schválenie Návrhu VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Čachtice a trhový poriadok obce
 10. Stavebný referát
 11. Rôzne
 12. Záver

Mgr. Michal Balala

starosta obce