ZVIERA NIE JE VEC

Dňa  17.10. vo večerných hodinách, bola pri kostole v Čachticiach, nájdená igelitová taška s otrasným nálezom, v ktorej bolo 5 odrastených mačiatok, z toho 3 mŕtve, dve ešte živé.

Upozorňujeme občanov na novelu Občianskeho zákonníka č. 40/1964 zb., kedy novelou tohto zákona č. 184/2018 od 1. septembra 2018 sa  oveľa tvrdšie postihuje týranie zvierat.

  • §118 Predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, živé zvieratá, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty.
  • §119 (3)Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach; to neplatí ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora.                                                                                        Novela prichádza s preklasifikovaním možných spôsobov týrania zvierat a zadefinovaním „utýrania“ zvieraťa, čo v zvýšenej miere pomôže pri objasňovaní prípadov orgánom činným v trestnom konaní. Pod týraním zvieraťa sa chápe napríklad nedostatok jedla a pitia, štvanie zvierat proti sebe, opustenie zvieraťa na účely zbavenia sa ho, spôsobovanie bolesti a podobne. Ochrana práv zvierat najmä pred týraním sa zvýši tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych inšpektorov. Novinkou je, že v  prípade  ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa, alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie alebo prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s držaním zvierat budú mať veterinárni inšpektori právo vstúpiť na pozemok alebo do obydlia.