POSLEDNÉ DNI NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Obec Čachtice Vás upozorňuje…

Ak ste v roku 2018 nadobudli, predali, darovali, skolaudovali, Vám bolo vydané  stavebné povolenie /stavbu, byt, stavebný pozemok, záhradu, rekreačnú chatku, garáž, ornú pôdu, atď./, musíte najneskôr do 31. januára 2019 podať priznanie k dani z nehnuteľností na vznik príp. zánik daňovej povinnosti u správcu miestnych daní na Obecnom úrade v Čachticiach na č. dverí 6 a 7.

V prípade, že v priebehu kalendárneho roka nadobudnete nehnuteľnosť dedením príp. vydražením, ste povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo osvedčenia o dedičstve príp. príklepom súdu v príp. vydraženia nehnuteľnosti.

Do 31.1. 2019 sa podáva aj priznanie k dani za psa na vznik príp. zánik daňovej povinnosti. Daňové priznanie podáva vlastník psa, ktorý dosiahol vek  6 mesiacov príp. ten, ktorému v predchádzajúcom roku zanikla daňová povinnosť.

Do 31.1.2019 sa podáva aj žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností. Do tohto termínu je potrebné na Obecný úrad doručiť kópiu preukazu ZŤP – S.

Do 28. 2.2019 sa podáva aj žiadosť o zníženie príp. oslobodenie od poplatku za komunálny odpad pre občanov dlhodobo sa zdržujúcich mimo trvalý pobyt.

Všetky tlačivá sú k dispozícii na Obecnom úrade, príp. na web stránke Obce Čachtice v sekcii Občan, Ako vybaviť , Dane a poplatky.