Pozvánka na 2. riadne zasadnutie poslancov OZ

Starostka obce Čachtice

P O Z V Á N K A

Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

 druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach na deň 19.02.2019, tj. v utorok o 17.00 hod., ktoré sa bude konať v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Čachticiach (1. poschodie) s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
 2. Voľba pracovného predsednictva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Doplnenie členov komisií OZ
 5. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený vykonávať sobášiace akty a smútočné

akty občianskou formou

 1. Schválenie VZN 1/2019 o umiestňovaní reklám a reklamných tabúľ
 2. Schválenie Dodatku č. 6 k VZN č. 6/2012 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čachtice a dieťa neštátnej ZŠ
 3. Schválenie zámeru vyhlásenia dobrovoľnej zbierky za účelom nákupu srdcového defibrilátora AED
 4. Schválenie poplatku za sprievodcovské služby na Čachtickom hrade
 5. Schválenie prevodu majetku obce parc.č.C KN 2642/2
 6. Schválenie zámeru predaja majetku obce par.č. C KN 2557/2
 7. Stavebný referát
 8. Prenájom poľnohospodárskej pôdy
 9. Schválenie nepeňažného vkladu majetku obce do TVK a.s.
 10. Správa o činnosti komisie životného prostredia
 11. Schválenie pridelenia bytu
 12. Správa o výsledku kontrolnej činnosti HKO
 13. Rôzne
 14. Záver

Ing. Erika Ondrejková

starostka obce