Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach – videozáznam

27.5.2019,

Program mimoriadneho zasadnutia OZ v Čachticiach:
1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu mimoriadneho OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie 5 % finančnej spoluúčasti pri získaní dotácie -Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Výzva číslo: II KMV 2019 –Rozšírenie kamerového systému v obci Čachtice.
4. Schválenie 5 % finančnej spoluúčasti pri získaní dotácie -Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Výzva číslo: III Prezídia policajného zboru 2019 –zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v obci Čachtice.
5. Schválenie obchodno -verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti –pozemku registra C KN 2447/5 s jestvujúcim rodinným domom a prestavbu jestvujúceho rodinného domu s.č. 440 na parcele registra C KN 2448.
6. Záver