Dane a poplatky

Vybavuje:

  • Zuzana Mihalová, tel: 032/740 10 12
  • Elena Čapošová, tel: 032/740 10 17

mail: dane@cachtice.sk


VZN č. 6 2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Všetko o dani z nehnuteľností

Download the PDF file .

DANE A POPLATKY – UPOZORNENIE

Obec Čachtice ako správca dane Vás upozorňuje, že pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká 1. dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Priznanie k dani z nehnuteľností je občan povinný podať najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosť alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Daňové priznanie je nutné doručiť Správcovi dane na Obecný úrad v Čachticiach na referát daní a poplatkov.

Tlačivá a poučenie k vyplneniu daňového priznania:


ubytovanie

Daň za ubytovanie

Platiteľ dane, t.j.  poskytovateľ ubytovania na území obce je podľa VZN obce Čachtice  č. 5/2012 a dodatku č.1 povinný poskytovať správcovi dane štvrťročný výkaz vybranej dane za ubytovanie.

Výkaz s priloženými fotokópiami z knihy ubytovaných je potrebné predložiť správcovi dane vždy do 15.dňa mesiaca nasledujúceho po ukončení kalendárneho štvrťroka.  Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých poskytovateľov ubytovania, bez ohľadu na to či majú na túto činnosť živnostenské oprávnenie, alebo nie.

Výkaz si je možné vyzdvihnúť na referáte daní a poplatkov OcÚ v Čachticiach, č.dv. 4, alebo stiahnuť z nasledujúceho odkazu:Samostatne hospodáriaci roľník ( SHR )shr_foto


nadoba_120LPoplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.