Stavebná činnosť

Vybavuje:
Ing. Miloš Šimončič CSc.
tel: 032/740 10 21
mail:
stavebnyurad@cachtice.sk

Tlačivá:

Drobná stavba:

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.

potrebné doklady na vybavenie:
- Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo na stiahnutie)
- LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
- Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
- Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
- Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
- Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
- Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete

Ohlásenie stavebných úprav:

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu

potrebné doklady na vybavenie:
- Ohlásenie (tlačivo na stiahnutie)
- LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
- Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
- Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
- Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

- Návrh na vydanie územného rozhodnutia (na stiahnutie)
- Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
- Záväzné stanovisko obce

- Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby (v podstr. Tlačivá)- Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia:

- Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
- Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
- Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
- Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
- Návrh na nové využívanie územia
- Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia:

- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia ( na stiahnutie pod textom)
- Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
- Kópia z katastrálnej mapy
- Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
- Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
- Prehlásenie stavebného dozoru
- Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
- Záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá)
- Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
- Správny poplatok (v podstránke správne poplatky)
- Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
- Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
- Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
- Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stiahnutie pod textom)
- Opis odchýlok od stavebného povolenia
- Geometrický plán
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
- Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
- Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, …).
- projektová dokumentácia overená stavebným úradom
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
- stavebný denník
- zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
- doklad o odstránení vád a nedorobkov
-záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením:

- Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (na stiahnutie pod textom)
- Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
a) situačný výkres
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
- Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy
- Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti:

- Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti (na stiahnutie pod textom)
- Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe
- Kolaudačné rozhodnutie
- Záväzné stanovisko obce
- Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bojnice
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom
- Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
- Iné doklady určené stavebným úradom
- Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Žiadosť o odstránenie stavby:

- Žiadosť o odstránenie stavby (na stiahnutie pod textom)
- Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
- Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
- Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
- Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
- Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác
- Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy
- Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností ( v podstránke Tlačivá)
- Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Adresy vybraných dotknutých orgánov:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
Západoslovenská distribučná a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
SPP-distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
911 01 Trenčín
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Odborárska 12
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Okresné riaditeľstvo PZ
Odbor poriadkovej a dopravnej polície
Okresný dopravný inšpektorát
Bzinská 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom