Konania o povolení odstránenia drevín

man cutting tree
Žiadosť o súhlas s odstránením drevín – tlačivo na stiahnutie


Vybavuje:

Iveta Opatovská
tel: 032/740 10 24
mail: sekretariat@cachtice.sk


Zverejnenie oznámenia o začatí správneho konania vo veci súhlasu na odstránenie drevín rastúcich mimo les
v k.ú. ČachticeOznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2017/0114

Žiadateľ: p. Štefan Selecký, Mierová 589,  916 21 Čachtice

Dátum podania žiadosti : 23.02.2017

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 50 ks jaseň mannový, 5 ks agát rastúce na p.č. 3232 EKN a parc. č. 3233 EKN  v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 13.03.2017

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 24.02.2017
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta Opatovská

Zverejnenie oznámenia o začatí správneho konania vo veci súhlasu na odstránenie drevín rastúcich mimo les
v k.ú. ČachticeOznámenie o začatí správneho konania  vo veci udelenia súhlasu s výrubom drevín v zmysle § 82  ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú Čachtice:

Sp. zn. konania: R2017/0195

Žiadateľ: Ing. Igor Valenta,  916 21 Čachtice 132

Dátum podania žiadosti : 28.02.2017

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 2 ks orech rastúce na p.č. E 3099/1 a 127 v k.ú. Čachtice, vo vlastníctve žiadateľa a SVP Piešťany.

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.:do 18.03.2017

E-mail na potvrdenie záujmu o účasť v konaní:sekretariat@cachtice.sk

Vyvesené: 28.02.2017
Dátum zvesenia:
Zodpovedá: Iveta OpatovskáČíslo konania Dátum

zač.konania

Dátum

zverejnenia

Predmet konania
30/2012 4.1.2012 4.1.2012 Žiadosť o vydanie súhlasu §47 ods.3 zák.č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub

1 ks smrek pichľavý strieborný, rastúci na pozemku p.č. 717/2 v k.ú. Čachtice

236/2012 1.3.2012 1.3.2012 zák.č.543/2002 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny na výrub

2 ks breza biela, rastúce na parc.č.3005/1,3006.

418/2012 1.3.2012 1.3.2012 zák.č.543/2002 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny na výrub

2 ks topoľ čierny, rastúce na parc. č.3005/1

520/2012 6.8.2012 zák.č.543/2002 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny na výrub

4 ks borovica hladká, 2 ks javorovec jaseňolistý,3 ks smrek obyčajný, 2 ks javor, 1 ks katalpa bignoviovitá, 4 ks jasene, 3 ks breza, 1 ks orech, 2 ks javor, 2 ks slivka, 1 ks agát biely, krovité porasty na parc.č.: 2563, 2564,2622, 2728/1 v k.ú. Čachtice.