• Miestne kultúrne stredisko Čachtice, Malinovského 419,
  916 21 Čachtice, tel: 032 / 7787 246
  Kontaktná osoba: Alena Novotná

  Z histórie:

  V roku 1952 bola v Čachticiach ustanovená Osvetová beseda, zariadenie, ktoré sa stalo vedúcou silou v oblasti kultúrno-osvetovej práce v obci.
  Dlhé desiatky rokov vyslovované želania mať kultúrny dom v Čachticiach sa splnili v roku 1962, keď novotou voňajúcu budovu „pokrstili“ ochotníci veľkou silvestrovskou estrádou a tancom.
  Kultúrny dom, ktorí malo osvetové zariadenie k dispozícii od roku 1963 umožňoval všestrannú činnosť – v sále slávnostné programy, vystúpenia súborov a krúžkov vlastných i hostí, vrátane tanečných zábav až do roku 1967 keď bolo kino prestavané na širokouhlé so stupňovitým hľadiskom. Tým sa skončila možnosť usporadúvať v sále tanečné podujatia.
  V priľahlých miestnostiach bola umiestnená knižnica, priestory na krúžkovú činnosť a prednášky.
  Od roku 1982 je Miestne kultúrne stredisko.
  Po dokončení prístavby kultúrneho domu (1987) opäť bola k dispozícii veľká spoločenská sála s príslušenstvom, priestory pre knižnicu a klubovne.
  Zmeny v štáte po roku 1989 priniesli mnohé zmeny v kultúrno-výchovnej práci. Postupne kino skonkurovali videá. Napokon sa v r. 1995 kino pre nerentabilnosť zatvorilo. Zároveň sa dala do prenájmu i prístavba KD, nakoľko menšie príjmy z prevádzky sály nevykryli výdavky.

  Súčasnosť:

  V súčasnej dobe patrí MKS pod správu obce. Súčasťou KD je Obecná knižnica, o ktorej sa dozviete v samostatnej časti.
  Kultúrne stredisko slúži občanom obce na návštevu kultúrno-spoločenských podujatí, ako sú vystúpenia profesionálnych i neprofesionálnych súborov, výchovné koncerty, obecné oslavy, rôzne besedy, na schôdzkovú činnosť organizácií a strán na území obce, na reklamné podujatia, predajné akcie ako i voľby a referendá.

  Referentkou pre kultúru v obci je Alena Novotná, zamestnaná na 6-hodinový pracovný úväzok.
  Okrem usporadúvania a koordinovania kultúrnych a výchovných podujatí je jej náplňou práce činnosť v ZPOZ-e, v spolupráci s redakčnou radou vydávanie dvojmesačníka Čachtické noviny, vedenie kroniky MKS, vedenie obecnej kroniky spolu s historikom obce pánom Vladimírom Ammerom, spolupráca s organizáciami, združeniami a spolkami na území obce, organizovanie zájazdov na profesionálne vystúpenia do Bratislavy, Nitry, Piešťan a podobne podľa ponúk a hlavne záujmu občanov obce.
  Činnosť MKS sa riadi prevažne vlastným plánom práce, ktorý je však veľmi často doplnený aktuálnymi ponukami rôznych firiem, organizácií, agentúr a spoločností.
  Medzi dlhoročne tradované podujatia partia napríklad obecné oslavy Dňa matiek, Májových dní, výstavky fotografických a výtvarných prác, ovocia, zeleniny, ručných prác, stretnutia s dôchodcami, spomienkové slávnosti k výročiam IV. Sednice Tatrína, výchovné koncerty pre žiakov ZŠ, vianočné akadémie žiakov ZŠ, koncerty hudobných skupín v rámci hodových dní a ďalšie.
  Najatraktívnejším a najžiadanejším podujatím je už osem rokov vlastný hudobno-zábavný program s názvom Sami-sebe, ktorý prirástol k srdciam ako účinkujúcim tak i divákom, ktorých počet z roka na rok stúpa.

  Sami sebe

Copyright © 2008-2011 Obec Čachtice

Website by Ideatags