VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ – Informácie pre voliča

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie politickou stranou, politickým hnutím a koalíciou: matrika@cachtice.sk

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 56/2018, zo dňa 26.6.2018 určilo v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce obdobie 2018 – 2022 počet poslancov OZ obce Čachtice: 11                              Pre Obec Čachtice je určený 1 volebný obvod.                                                                                                                                                    Počet obyvateľov obce Čachtice ku dňu vyhlásenia volieb t.j. k 10.7.2018 je 3 726.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený