Daň za ubytovanie

OBEC ČACHTICE – SPRÁVCA DANE ZA UBYTOVANIEubytovanie
U P O Z O R Ň U J E

platiteľov dane, t.j.  poskytovateľov ubytovania na území obce na povinnosť podľa VZN obce Čachtice č. 5/2012 a dodatku č.1 , poskytovať správcovi dane štvrťročný výkaz vybratej dane za ubytovanie.

Výkaz s priloženými fotokópiami z knihy ubytovaných je potrebné predložiť správcovi dane vždy do 15.dňa mesiaca nasledujúceho po ukončení kalendárneho štvrťroka.  Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých poskytovateľov ubytovania, bez ohľadu na to či majú na túto činnosť živnostenské oprávnenie, alebo nie.

Výkaz sa nachádza TU , alebo je možné si ho vyzdvihnúť na referáte daní a poplatkov OcÚ v Čachticiach.