2. výzva na predkladanie návrhov k PHSR

Vážení občania,

v súvislosti s prípravou nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čachtice Vám opätovne dávame možnosť podávať návrhy na projekty, ktoré je podľa Vás potrebné realizovať na zlepšenie kvality života v obci. Podaním návrhu máte možnosť ovplyvniť strategický rozvoj obce a upriamiť pozornosť na oblasti života občanov, ktorými je potrebné sa zaoberať. Návrhy podané v prvej výzve nie je potrebné podávať znova.

Všetky Vaše návrhy budú predložené spracovateľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čachtice na posúdenie.

S Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý je v súčasnosti platný, sa môžete oboznámiť na webovej stránke: http://media.cachtice.sk/PHSR-2010.pdf (podstatná je časť 3 Stratégia rozvoja územia).

Termín na podávanie návrhov je do 09.01.2017.

Tešíme sa na Vaše návrhy.

Vaše návrhy zasielajte:

e-mailom:         stavebnyurad@cachtice.sk

osobne:            podateľňa obce (sekretariát starostu)

poštou:            Obecný úrad Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice