Zoznam daňových dlžníkov k 10.2.2017

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV

Obec Čachtice podľa § 52 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 10.2.2017, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla

–          u fyzickej osoby (občana)                           160 Eur

–          u fyzickej osoby – podnikateľa                   160 Eur

–          u právnickej osoby                                        1 600 Eur

Jednotlivé daňové nedoplatky je potrebné uhradiť na nasledovný účet obce:

IBAN: SK39 5600 0000 0058 0639 3002

Pre potrebu správnej identifikácie platby je najvhodnejšie konzultovať daňové nedoplatky s pracovníkmi obce na prízemie, č. dverí 6 a 7, kde je možné daňové nedoplatky a poplatky aj v hotovosti uhradiť.

Obec Čachtice upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinná vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky, t.j. aj tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160,00 Eur, resp. 1 600,00 Eur. Náklady na exekučné vymáhanie sú stanovené podľa § 200 – 203 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov a vzhľadom na skutočnosť, že tieto pohľadávky sú vymáhané exekútorom, Obec Čachtice nie je oprávnená ich odpustiť.

zoznam daňových dlžníkov aktuálny