Aktuálny zoznam dlžníkov na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k 28.3.2017

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV

Obec Čachtice podľa § 52 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016.

U ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla

  • u fyzickej osoby (občana)                        160 Eur
  • u fyzickej osoby – podnikateľa               160 Eur
  • u právnickej osoby                                   1 600 Eur

Jednotlivé daňové nedoplatky je potrebné uhradiť na nasledovný účet obce:

IBAN: SK39 5600 0000 0058 0639 3002

Pre potrebu správnej identifikácie platby je najvhodnejšie konzultovať daňové nedoplatky s pracovníkmi obce na prízemie, č. dverí  6 a 7, kde je možné daňové nedoplatky a poplatky aj v hotovosti uhradiť.

Obec Čachtice upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinná vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky, t.j. aj tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160,00 Eur, resp. 1 600,00 Eur. Náklady na exekučné vymáhanie sú stanovené podľa § 200 – 203 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti  SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení  neskorších predpisov a vzhľadom na skutočnosť, že tieto pohľadávky sú vymáhané exekútorom, Obec Čachtice nie je oprávnená ich odpustiť.