Pozvánka na 17. riadne zasadnutie poslancov OZ

Starosta obce Čachtice

P O Z V Á N K A

Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

sedemnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach
na deň 03. apríla 2017, tjpondelok o 17.00 hod., ktoré sa bude konať v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Čachticiach (1. poschodie) s nasledovným programom:

1.    Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu

2.    Voľba pracovného  predsednictva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice

3.    Kontrola plnenia uznesení OZ

4.    Schválenie Dodatku č.4 k VZN č.6/2012 o určení výšky fin.prostriedkov na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, šk.zariadenia v zriaďov.        pôsobnosti obe Čachtice a dieťa neštátnej MŠ

5     Schválenie  rozpočtu obce Čachtice na rok 2017

6.    Schválenie zámeru podania žiadosti o NFP – Kultúrny dom

7.    Stavebná komisia – žiadosti občanov, projekty obce

8.    Dom služieb – zjednotenie nájmov

9.    Schválenie dotácie pre ČKS, schválenie návrhu Dohody o urovnaní s TVK Trenčín

10.  OOCR Trenčín – schválenie príspevku

11.  Rôzne