INFORMÁCIA !

Obec Čachtice, na základe šíriacich sa nepravdivých informácií o objekte „MEDIKA“, ktorý je v správe Štátnych hmotných rezerv SR Bratislava oznamuje, že podľa článku 6 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, obce a vyššie územné celky v čase mieru zodpovedajú
za organizáciu prípravy Slovenskej republiky na obdobie vojny, vojnového stavu
a výnimočného stavu. Z toho vyplýva povinnosť i pre SŠHR SR pripraviť záložné miesto.

Na objekte „MEDIKA“  budú z vyššie uvedeného dôvodu v nasledujúcich rokoch prebiehať rekonštrukčné práce. Objekt „MEDIKA“ bude v ďalšej etape dobudovaný ako objekt slúžiaci pre dočasné núdzové ubytovanie výhradne občanov Slovenskej republiky, v prípade situácií, ktoré sú vymedzené v hore uvedenom zákone (napr. povodeň, snehová kalamita, veterná smršť a pod.). Správa štátnych hmotných rezerv SR neuvažuje o inom využití tohto objektu.