Pozvánka na 18. riadne zasadnutie OZ

Starosta obce Čachtice 

P O Z V Á N K A

Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

osemnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach na deň 5.6.2017, tj. v pondelok o 17.00 hod., ktoré sa bude konať v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Čachticiach (1. poschodie) s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
 2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ
 4. Zmena rozpočtu obce Čachtice
 5. Schválenie VZN č. 1/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky na území obce Čachtice
 6. Schválenie VZN č. 2/2017 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Čachticiach
 7. Schválenie VZN č. 3/2017 Zásady hospodárenia s fin. prostriedkami Obce Čachtice
 8. Schválenie VZN č. 4/2017 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Čachtice
 9. Žiadosti obce – stavebný referát
 10. Pridelenie 3- izb. nájomného bytu v ul. Osloboditeľov  č. 1250
 11. Rôzne
 12. Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia
 13. Záver                                            Mgr. Michal Balala, starosta obce