OPRAVA ORIENTAČNÝCH ČÍSIEL

Register adries ako informačný systém verejnej správy vznikol v súlade s architektúrou integrovaného informačného systému verejnej správy navrhnutou Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy ako jeden zo 4 základných registrov. Informačný systém registra adries, ktorého úprava je obsiahnutá v zákone č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je dátovo konzistentným, centralizovaným zdrojom dát o adresách všetkých fyzických budov na území Slovenskej republiky, ktorým bolo určené súpisné číslo.

V našej obci sa v Registri adries nachádzajú chyby v podobe určených tzv. nulových „0“ orientačných čísiel zapísaných pre všetky adresy v obci. Na základe § 8 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec zabezpečí opravu chyby v registri. Obec Čachtice musí teda uvedené opravy vykonať, pričom plnenie uvedených povinností vyžaduje Ministerstvo vnútra SR ako správca registra.

Oprava orientačných čísiel bude mať za následok neplatnosť občianskeho preukazu z dôvodu zmeny údajov. Občan si po oznámení zmeny údajov v Registri adries bude musieť vybaviť nový občiansky preukaz. Táto zmena bude vykonávaná z úradnej moci, o čom bude vystavené potvrdenie pre účely odpustenia poplatku za vybavenie nového občianskeho preukazu.

Pretože mnohí z vás nevedia presne ako postupovať, prinášame Vám zopár praktických informácií.

1. Prideľovanie orientačných čísiel prebieha postupne  po jednotlivých uliciach

2. Informáciu, že  orientačné číslo bolo pridelené budovám vo Vašej ulici, sa dozviete v liste – výzve, ktorá bude doručená na meno 1 dospelej osoby s trvalým pobytom vo Vašom dome alebo vlastníkovi nehnuteľnosti. Buď táto osoba alebo niekto z domácnosti navštívi obecný úrad č. dverí 6, vyzdvihne a zaplatí za tabuľku – orientačné číslo a nadiktuje pracovníčke mená osôb nad 15 rokov, ktoré majú na adrese trvalý pobyt.

3. Pracovníčka obce následne opraví v registri adries adresu stavby. Ministerstvo vnútra sekcia Register adries má 24 hodín na vykonanie zmeny.

4. Následne pracovníčka pripraví listy „Oznámenie o zmene orientačného čísla“ /spravidla to trvá 7 dní/, na ktorých budú uvedené mená všetkých osôb nad 15 rokov prihlásených na trvalý pobyt. Tieto listy budú zaslané  1 osobe v domácnosti – tak ako výzva, ale do vlastných rúk.

5. Do 30 dní si pôjdete s týmto listom vybaviť občiansky preukaz a po vydaní občianskeho preukazu si dáte urobiť zmenu aj v technickom preukaze k motorovému vozidlu. Je nutné, aby ste zmenu vykonali aj v obchodnom, živnostenskom a iných registroch, pokiaľ Vaša firma sídli na adrese, ktorej bolo pridelené orientačné číslo.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.