Pozvánka na 19. riadne zasadnutie poslancov OZ

 Starosta obce Čachtice

P O Z V Á N K A

 Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

 devätnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach na deň 26.6.2017, tj. v pondelok o 17.00 hod., ktoré sa bude konať v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Čachticiach (1. poschodie) s nasledovným programom:      

  1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
  2. Voľba pracovného predsednictva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovatelky
  3. Kontrola plnenia uznesení OZ
  4. Schválenie záverečného účtu obce Čachtice
  5. Rekonštrukcia Pošty Čachtice
  6. Prenájom poľnohospodárskej pôdy
  7. Žiadosti obce – stavebný referát
  8. Rôzne
  9. Záver

Mgr. Michal Balala

starosta obce