Pozvánka na 20. riadne zasadnutie poslancov OZ

Starosta obce Čachtice

P O Z V Á N K A

Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

 dvadsiate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach na deň 19.09.2017, tj. v utorok o 17.00 hod., ktoré sa bude konať v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Čachticiach (1. poschodie) s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
 2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ
 4. Prenájom poľnohospodárskej pôdy
 5. Žiadosti obce – stavebný referát
 6. Schválenie Dodatku č. 2/ k VZN č. 1/2014
 7. Schválenie výstavby kanalizačnej prípojky – ul. J.Šupka, Súhradky
 8. Schválenie nákupu pozemkov – dedičstvo po p. Jamrichovi
 9. Schválenie stanoviska k návrhu nájmu za lesné pozemky vo vlastníctve obce
 10. Rekonštrukcia Pošty Čachtice
 11. Schválenie Žiadosti o navýšenie fin. prostriedkov na odchodné pre pracovníčky ZŠŠST v Čachticiach
 12. Rôzne
 13. Záver

Mgr. Michal Balala

starosta obce