Pozvánka na 21. zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

dvadsiateprvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach na deň 24.10.2017, tj. v utorok o 17.00 hod., ktoré sa bude konať v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Čachticiach (1. poschodie) s nasledovným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
  2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení OZ
  4. Zmena rozpočtu obce Čachtice
  5. Schválenie nájomnej zmluvy na poľnohospodársku pôdu
  6. Prenájom lesných pozemkov
  7. Územný plán – schválenie obstarávateľa a realizátora
  8. Rôzne
  9. Záver

Mgr. Michal Balala

starosta obce