Pozvánka na 22. riadne zasadnutie OZ

Starosta obce Čachtice

P O Z V Á N K A

Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

dvadsiatedruhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach na deň 12.12.2017, tj. v utorok o 17.00 hod., ktoré sa bude konať v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Čachticiach (1. poschodie) s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
 2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ
 4. Zmena rozpočtu obce Čachtice za rok 2017
 5. Schválenie rozpočtu na rok 2018, výhľadovo 2019,2020
 6. Schválenie VZN č.5/2017 o určovaní názvov ulíc v obci Čachtice a o číslovaní stavieb
 7. Schválenie VZN č.6/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
 8. Schválenie nájomnej zmluvy na lesné pozemky
 9. Žiadosti obce – stavebný referát
 10. Rôzne
 11. Záver

Mgr. Michal Balala,    starosta obce