Poskytnutie nenávratného fin. príspevku pre projekt „Vybudovanie polytechnickej učebne v Základnej škole Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach

Poskytnutie nenávratného fin. príspevku pre projekt „Vybudovanie polytechnickej učebne v Základnej škole Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach

Kód žiadosti o NFP NFP302020K153
Názov projektu Vybudovanie polytechnickej učebne v Základnej škole Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach
Kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13
Prioritná os 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl