Pozvánka na 26. riadne zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

                                                                                   z v o l á v a m

dvadsiatešieste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach na deň 26.06.2018, tj. v utorok o 17.00 hod., ktoré sa bude konať v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Čachticiach (1. poschodie) s nasledovným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
  2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení OZ
  4. Schválenie záverečného účtu obce Čachtice za rok 2017
  5. Schválenie zmeny rozpočtu obce Čachtice na rok 2018
  6. Schválenie Dodatku č.2 k VZN č.5/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a šk.zariadení v obci Čachtice
  7. Stavebný referát
  8. Rôzne
  9. Záver

Mgr. Michal Balala

starosta obce