Vyjadrenie TSK k oprave mostu

Vážený pán starosta,
verejné obstarávanie na výber dodávateľa rekonštrukčných prác na mostnom objekte 504-030 cez potok Dudváh v obci Čachtice bolo ukončené na základe Zápisnice z vyhodnotenia ponúk dňa 03.07.2018 odoslaním oznámenia uchádzačom. Podpísanie Zmluvy s vybratým uchádzačom je možné v zmysle Zákona 343/2015 Z.z. po 16.07.2018. Súčasťou Zmluvy o dielo bude harmonogram prác na realizáciu uvedeného mostného objektu. Na základe predloženej ponuky sa uchádzač zaviazal zrealizovať práce do 120 dní po podpise a zverejnení Zmluvy o dielo. Vybratý uchádzač je povinný pred začatím realizačných prác požiadať ODI na schválenie projektovej dokumentácie na použitie dočasného dopravného značenia a následne požiadať Okresný úrad odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácii o vydanie určenia na schválené dočasné dopravné značenie počas doby realizácie rekonštrukcie mostného objektu.
Predpokladaný termín realizácie rekonštrukčných prác je v mesiacoch august – október 2018.

S pozdravom
Jaroslav Baška
predseda
Trenčianskeho samospravneho kraja.