Pozvánka na 27. riadne zasadnutie OZ

Starosta obce Čachtice

P O Z V Á N K A

Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

dvadsiatesiedme riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach na deň 18.09.2018, tj. v utorok o 17.00 hod., ktoré sa bude konať v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Čachticiach (1. poschodie) s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
 2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení OZ
 4. Správa o čerpaní rozpočtu obce Čachtice za I. polrok 2018
 5. Úprava rozpočtu za rok 2018, rozpočtové opatrenie č. 3/2018
 6. Schválenie nájmu – anténny komunikačný systém spol. ICS Systems s.r.o.
 7. Schválenie zámeru vybudovania komunitného centra v ul. Komárno
 8. Schválenie zriadenia vecného bremena so spol. ZSDIS a.s.
 9. Schválenie zámeru odpredaja parc.č. E KN 227/5 v k.ú. Čachtice
 10. Stavebný referát
 11. Pridelenie nájomných bytov  (2-izbový a 3-izbový)
 12. Rôzne
 13. Záver

Mgr. Michal Balala

starosta obce