5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 12.09. 2019 – videozáznam

1. časť:

2. časť

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu
 2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o čerpaní rozpočtu obce Čachtice za 1. štvrťrok 2019
 5. Schválenie zmeny rozpočtu za rok 2019 – rozpočtové opatrenie č. 2/2019
 6. Žiadosti občanov – stavebný referát
 7. Schválenie prenájmu nebytových priestorov v Materskej škole Čachtice
 8. Bytový referát – pridelenie bytov
 9. Schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čachtice
 10. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO, Operačný program Ľudské zdroje, Prioritná os 6, Špecifický cieľ 6.1.1., kód výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1, názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Čachtice a schválenie povinného spolufinancovania projektu minimálne vo výške 5%
 11. Schválenie prípravných prác pre realizáciu projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) s názvom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čachtice“ – rekonštrukcia zdravotného strediska
 12. Schválenie prípravných prác pre realizáciu projektu – Vybudovanie nového zberného dvora.
 13. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc
 14. Správa Čachtického hradného múzea
 15. Diskusia a podnety občanov
 16. Záver