Občania môžu s obcou podpísať Dohodu o separovaní

Upozorňujeme občanov, ktorí majú záujem podpísať s obcou Dohodu o domácom separovaní, že tak môžu urobiť denne do konca januára v čase úradných hodín obecného úradu na č. dverí 16.
Predmetom dohody je zaviazanie sa, že domácnosť bude separovať všetky druhy odpadov tzn. bude kompostovať biologicky rozložiteľný odpad a jednotlivé vyseparované zložky nebudú vložené do smetnej nádoby, ale odovzdané v zbernom dvore. Poplatníci budú v tom prípade platiť znížený poplatok za komunálny odpad v sume 26 Eur na rok. Poplatníci sa podpisom Dohody zaväzujú, že musia strpieť náhodné kontroly smeťových nádob pracovníkmi obce, aby sa zistilo, či sa v nádobe nenachádzajú biologické odpady príp. ďalej vyseparovateľné druhy odpadu.