Rozhodnutie Krízového štábu obce Čachtice zo dňa 21.4.2020

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID—19, zasadal štvrtýkrát dňa 21.4.2020 Krízový štáb obce Čachtice, ktorý rozhodol o nasledovných opatreniach:

1. Ponechať v platnosti všetky aktuálne opatrenia krízového štábu obce z 10.3.2020, 15.3.2020 a z 30.3.2020

2. Osoby v domácej karanténe alebo seniori môžu naďalej využiť ponúkané služby nákupu potravín a ich dovoz priamo domov. Túto službu si je možné objednať na obecnom úrade, t.č. 0917 170 515 prípadne nákup a dovoz zabezpečujú aj Potraviny Pekáreň – Gevis , objednávky na t.č. 0915 451 939. Podrobné informácie sú na obecnom kanáli a web stránke.
Opatrenie je aktualizované

3. Krízový štáb ukladá starostke obce zabezpečiť motorový postrekovač za účelom vykonávania dezinfekcie verejných priestorov a autobusových zastávok, zdravotného strediska, pošty, okolie ZOS a lavičky v obci. Zároveň je potrebné zabezpečiť najvhodnejší prostriedok na zabezpečenie dezinfekcie po konzultácii s úradom verejného zdravotníctva.
Opatrenie je splnené a dezinfekcia sa bude vykonávať priebežne.
4. Krízový štáb obce dôrazne upozorňuje všetkých občanov na zákaz spaľovania odpadu vo svojich záhradách. V tejto dobe, keď je väčšina ľudí doma a celý čas sú nútení tráviť vo svojich domácnostiach, tak im život znepríjemňuje hustý štipľavý dym valiaci sa z viacerých strán.

5. Obec v tejto dobe ukončí distribúciu ochranných rúšok pre všetkých občanov obce.
V prípade ak niekomu nebolo rúško doručené , môže zatelefonovať na obecný úrad na t. č. 032/7401024 alebo 0905 227 829 a v najbližších dňoch mu bude ochranne rúško poskytnuté.
Prihláseným občanom boli rúška doručené.

6. Starostka obce informovala členov krízového štábu o tom, že obec Čachtice bude posielať v najbližšom období výmery o dani z nehnuteľností a zákonný poplatok za komunálny odpad. Platba bude umožnená šekom, bezhotovostným prevodom.

7. Ukladá starostke obce zabezpečiť pre ZOS z dôvodu rozšírenia núdzového stavu, z ktorého vyplýva pracovná povinnosť v ZOS Čachtice pre všetky pracovníčky zabezpečiť karimatky a spacáky. Rovnako je potrebné zabezpečiť respirátory. Na zabezpečenie ochranných pracovných oblekov dala obec požiadavku na TSK.
Obec zabezpečila spacáky a namiesto karimatiek budú zabezpečené matrace.

8. Krízový štáb doporučuje obyvateľom bytových domov venovať zvýšenú pozornosť dezinfekcii spoločných priestorov.
V plnení

9. Krízový štáb ukladá starostke obce zabezpečiť zásobu hygienických rúšok na viacnásobné použitie v prípade núdzového stavu. Starostka informovala , že objednala 1000 kusov jednorazových rúšok a 200 respirátorov pre zabezpečenie chodu obce vo výnimočnom stave.
V plnení

10. Ukladá sa starostke obce pripraviť finančné opatrenia na zníženie negatívnych ekonomických dôsledkov spôsobených nižším príjmom podielových daní pre obec z dôvodu ekonomickej krízy.
V plnení

11. Krízový štáb doporučuje riaditeľovi Základnej školy v Čachticiach pripraviť zápis detí do 1. ročníka pri dodržaní všetkých preventívnych opatrení.
Splnené

12. Ďalšie informovanie obyvateľov obce Čachtice o aktuálnej situácií sa bude naďalej vykonávať prostredníctvom úradnej tabule obce, webovej stránky obce, prostredníctvom obecného kanálu a prostredníctvom facebookovej stránky obce Čachtice .

13. Na základe usmernenia ústredného krízového štábu sa s účinnosťou od 22.apríla 2020 nariaďuje dôchodcom nad 65 rokov dodržiavanie času nákupu v rozmedzí od 9.00 – 11.00 hod v pracovných dňoch.

14. V zmysle opatrenia ÚVZ SR zo dňa 20.4.2020
– v prípade zasadnutia obecného zastupiteľstva sa vylučuje verejnosť zo zasadnutia a občania budú informovaní formou záznamu uverejneného na web stránke obce.
– obec zabezpečí pri vstupe do budovy obecného úradu dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk
– obec zabezpečí pri vstupe do budovy obecného úradu oznam o povinnosti , že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii
– naďalej platí povinnosť nosenia ochranných rúšok a dodržiavanie hygieny rúk

15. Krízový štáb obce Čachtice sa oboznámil s dokumentom ústredného krízového štábu, týkajúci sa plánu postupného uvoľňovania ekonomických opatrení. Keďže nie je doteraz zverejnené oficiálne znenie a vyšpecifikované podmienky, toto bude zverejnené v najbližších dňoch prostredníctvom informačných kanálov obce Čachtice.
Obec naďalej sleduje aktuálne usmernenia Ústredného krízového štábu SR, Ministerstva školstva SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva SR

16. Krízový štáb obce Čachtice rozhodol, že obecné športoviská zostávajú naďalej uzatvorené z dôvodu, že nespĺňajú podmienky na povolené druhy športov ( tenis, golf, atletika, cyklistika ) a nachádzajú sa v školskom areáli, ktorý zostáva naďalej uzatvorený. Detské ihriská zostávajú naďalej uzatvorené na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR

17. Žiadame dôsledné dodržiavanie usmernení Ústredného krízového štábu SR, Ministerstva školstva SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva SR a Krízového štábu obce Čachtice. Všetky aktuálne informácie sú dostupné aj na https://www.korona.gov.sk/