Usmernenie triedenie odpadu v obci Čachtice na rok 2020.

V roku 2020 ostávame v zabehnutých pravidlách triedenia odpadu s tým, že vyseparované zložky odpadu / papier, plast, kovové obaly, viacvrstvové obaly VKM/ zberáme v plastových vreciach z pred domácností vo vopred vyhlásených 6-7 týždňových intervaloch.
Jediný rozdiel je v tom, že v súčastnosti nám spoločnosť, ktorá dotrieďuje vyseparované zložky povoľuje aj zmiešavať tieto zložky v jednom vreci spoločne – plast s kovovými obalmi a VKM obalmi. Lepšie sa im to však triedi, keď je to rozdelené – je to pre nich urýchlenie práce.
Aj z dôvodu, že nevieme, kto bude na budúci rok bude pre obec zabezpečovať dotriedenie vyseparovaných zložiek odpadu / niektorí striktne dodržujú dodanie jednotlivých zložiek zvlášť/
a z dôvodu, že nechceme každý rok meniť pravidlá doporučujeme, aby občania ostali v zaužívanom systéme separácie a to roztrieďovať zvlášť plasty, kovové obaly a viacvrstvové obaly VKM.
Zber ostatných zložiek odpadu na zbernom dvore ostáva podľa nastavených pravidiel.
Zároveň sa ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu s meškajúcimi termínmi zberu vriec spred domácností, ktorá je spôsobená pandémiou koronavírusu a následne s tým vznikajúce problémy s odoberaním a spracovaním odpadu.

Ako triediť plasty 1
Ako triediť papier 2
Ako triediť sklo 3
Ako triedime kovové obaly 4
Ako triediť nápojové kartóny 5
Ako triediť elektroodpad 6
Recyklácia a triedenie textilu 7
Ako triediť biologicky rozložiteľný odpad 8