Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

Zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ ŠST Čachtice na šk. rok 2020/2021
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že zápis žiakov do 1. ročníka Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína Čachtice na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 15. – 17. apríla 2020.
Prosíme Vás o dodržanie nasledovného postupu:
a) do 15. apríla 2020 vyplniť: Prihlášku dieťaťa do 1. ročníka, Žiadosť o prijatie do 1. ročníka a Dotazník pre rodičov pri zápise do školy
b) vyplnené dokumenty vytlačte a podpíšte; prihlášku podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia (v prípade, že dieťa je zverené do starostlivosti jednému z nich, prosíme, aby ste k prihláške priložili kópiu súdneho rozhodnutia)
c) podpísané a vytlačené dokumenty odovzdáte v zalepenej obálke označenej heslom: „Zápis do 1. ročníka“ do poštovej schránky pri hlavnom vchode na budove školy alebo doručíte poštou v dňoch od 15. – 17. apríla 2020. Do obálky prosím vložte aj kópiu rodného listu dieťaťa.

V prípade, že potrebujete žiadosť o odklad alebo žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR:
a) do 15. apríla 2020 si stiahnete formulár – žiadosť o odklad alebo žiadosť o povolenie plnenia PŠD mimo územia SR z webovej stránky školy
b) vyplnenú a podpísanú žiadosť odovzdáte do poštovej schránky pri hlavnom vchode na budove školy alebo doručíte poštou v dňoch od 15. – 17. apríla 2020
c) potvrdenie od detského lekára a vyjadrenie od CPPaP doručíte dodatočne.

V prípade, ak zákonní zástupcovia detí nemajú technické podmienky na vykonanie zápisu elektronicky postupujú nasledovne:
a) v dňoch 6. až 7. apríla 2020 v čase od 08.00 do 10.00 hod. a 8. apríla 2020 v čase od 16.00 do 17.00 hod. si vyzdvihnú formulár prihlášky + žiadosti do 1. ročníka + dotazníka pre rodičov alebo tlačivo žiadosti o odklad PŠD alebo žiadosti o osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky v budove školy a doma ich vyplnia podľa predlohy.
Do budovy školy vstupujte len s ochranným rúškom a dodržujte 2 m odstup!

b) vyplnenú a podpísanú prihlášku odovzdajú v termíne zápisu, t. j. v dňoch 15.- 17. 4. 2020 do poštovej schránky pri hlavnom vchode na budove školy alebo doručia poštou v uvedenom termíne.
Vyplnené prihlášky/zápisné lístky, ktoré nebudú škole doručené v presne stanovenom termíne a podpísané rodičmi, nebude škola akceptovať!

V prihláškach je potrebné vyplniť všetky polia. Je dôležité uviesť kontakt na rodičov, aby v prípade nejasností mohla škola rodičov kontaktovať.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na riaditeľa školy Mgr. Romana Puchého na tel. čísle: 0911 964 240 alebo e-mailom: riaditel@zscachtice.edu.sk.