Zápis detí do Materskej školy

Riaditeľstvo Materskej školy Pionierska 348 Čachtice oznamuje rodičom, že od 04. mája do 30.mája 2020 prebieha zápis detí k novému školskému roku 2020/2021.
Prijímajú sa deti od 3 – do 6 rokov a deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou a vôbec nenavštevovali MŠ, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Deti, ktoré sú mladšie ako tri roky sa prijímajú len ak bude voľná kapacita triedy.
Žiadosť o umiestnenie dieťaťa do materskej školy si môžete stiahnuť z web. stránky Obce Čachtice, prípadne vyzdvihnúť osobne u riaditeľky školy v dňoch 4.mája a 5.mája v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a 6.mája v čase od 15.00 hod. do 16.00 hod.v MŠ.
Vyplnenú Žiadosť , ktorá musí byť podpísaná od obidvoch zákonných zástupcov môžete hodiť do poštovej schránky / zelenej farby/, ktorá je umiestnená na budove Materskej školy. Pokiaľ nemáte žiadosť potvrdenú od lekára, môžete ju doručiť aj bez tohto potvrdenia, ktoré však budete musieť dodatočne potom priniesť.
Základné informácie o MŠ:
Poskytujeme celodenné predprimárne vzdelávanie detí od 6.30 hod. do 16.30 hod. s možnosťou i poldenného predprimárneho vzdelávania detí.
Školný poplatok je 10 €ura na mesiac.
Deti , ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou poplatok neplatia.
Čo ponúkame pre Vaše deti okrem predprimárneho vzdelávania?
Ponúkame podporovanie osobnostného rozvoja detí vrátane detí prejavujúcich talent a nadanie v oblasti tanečnej , výtvarnej, hudobno-dramatickej, speváckej, základy anglického jazyka.
(Netýka sa rodičov, ktorí už prihlášku odovzdali).
V prípade otázok môžete kontaktovať mailom na adresu mscachtice@cachtice.sk alebo telefonicky na t.č. 0902401574/ 032 7787178.

ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa do Materskej školy
údaje rodičov