Rozhodnutie Krízového štábu obce Čachtice zo dňa 6.5.2020

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID—19 zasadal piaty krát dňa 6.5.2020 krízový štáb obce Čachtice, ktorý rozhodol o nasledovných opatreniach:

1. Ponechať v platnosti všetky aktuálne opatrenia krízového štábu obce z 10.3.2020, 15.3.2020, 30.3.2020 a 21.4.2020

2. Osoby v domácej karanténe alebo seniori môžu naďalej využiť ponúkané služby nákupu potravín a ich dovoz priamo domov. Túto službu si je možné objednať na obecnom úrade, t.č. 0917 170 515 prípadne nákup a dovoz zabezpečujú aj Potraviny Pekáreň – Gevis , objednávky na t.č. 0915 451 939. Podrobné informácie sú na obecnom kanáli a web stránke.
Opatrenie je v platnosti

3. Starostka obce informovala, že obec vykonáva dezinfekcie verejných priestorov a autobusových zastávok, zdravotného strediska, pošty, okolie ZOS a lavičky v obci.

4. Krízový štáb upozorňuje prevádzkovateľov stravovacích a reštauračných zariadení v Obci Čachtice na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva, na zabezpečovanie dohľadu na terasách , dostatočnú dezinfekciu ( počet osôb pri stole, predpísané vzdialenosti stolov, predpísaný odstup … ) Zároveň upozorňujeme návštevníkov terás , aby sa na terasách nezdržovali v skupinách a dodržiavali odporúčania vyššie uvedené.

5. V súvislosti s 2. fázou uvoľňovania opatrení prijatých pre mimoriadnu situáciu na území SR, Obec Čachtice pristupuje k otvoreniu hradu za prísnych hygienických opatrení :
– vstup do areálu hradu Čachtice a pohyb v ňom je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka atď.),
– hrad Čachtice zabezpečí dezinfekciu rúk, návštevníci sú povinní aplikovať ju ešte pred vstupom do hradu,
– Turisti či menšie skupiny turistov (napr. rodiny s deťmi) musia medzi sebou dodržiavať minimálne 2 – metrové odstupy,
– prehliadky so sprievodcom sú zrušené, a to z dôvodu kumulovania väčšieho počtu osôb na jednom mieste,
– pracovníci hradu budú s turistami komunikovať prostredníctvom výdajného okienka, platiť však možno zatiaľ iba v hotovosti
– expozícia v hospodárskej budove bude uzavretá.
6. Krízový štáb doporučuje aj napriek možnosti otvorenia knižníc , obecnú knižnicu ponechať zatvorenú z dôvodu prebiehajúcej neukončenej rekonštrukcie Kultúrneho domu.

7. Krízový štáb doporučuje rešpektovať pri využívaní vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport dodržiavať usmernenie k opatreniu úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 21.4.2020 . Športové aktivity môžu byť vykonávané iba organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka. Vzhľadom k tomu, že hlavný hygienik nevydal aktuálne usmernenie k novým opatreniam, platí doterajšie nariadenie. V prípade zmeny a zverejnenia budeme verejnosť informovať. Po konzultácii s RÚVZ, obec pripraví podmienky pre otvorenie ihriska za účelom hrať tenis (len dvojhra).

8. Starostka obce informovala členov krízového štábu o tom, že obec Čachtice bude posielať v najbližšom období výmery o dani z nehnuteľností a zákonný poplatok za komunálny odpad. Platba bude umožnené šekom, bezhotovostným prevodom., rovnako aj platbou v hotovosti v pokladni obecného úradu.
Krízový štáb doporučuje starostke zabezpečiť výber v hotovosti na obecnom úrade za dodržania predpísaných hygienických opatrení.

9. Riaditeľka ZOS informovala krízový štáb , že na obecnej stránke je zverejnený krízový plán v prípade pandémie COVID 19 v ZOS Čachtice. Starostka obce informovala, že sú splnené všetky podmienky v prípade potreby zotrvania pracovníkov ZOS v zariadení počas povinnej 14 dennej karantény.

10. TSK zabezpečil testovanie na COVID 19 pre všetkých klientov ZOS , rovnako aj pre personál. Testovanie bolo vykonaná dňa 6.5.2020 s negatívnym výsledkom ako pre klientov tak aj pre personál.

11. Starostka obce informovala , že pre personál ZOS zakúpila obec osobné čističky vzduchu, ako ochrannú osobnú pracovnú pomôcku. Rovnako informovala, že sú objednané stojanové bezkontaktné dezinfekcie do jednotlivých obecných prevádzok a zariadení.

12. Ukladá sa starostke obce pripraviť finančné opatrenia na zníženie negatívnych ekonomických dôsledkov spôsobených nižším príjmom podielových daní pre obec z dôvodu ekonomickej krízy.
V plnení

13. Ďalšie informovanie obyvateľov obce Čachtice o aktuálnej situácií sa bude naďalej vykonávať prostredníctvom úradnej tabule obce, webovej stránky obce, prostredníctvom obecného kanálu a prostredníctvom facebookovej stránky obce Čachtice .

14. Krízový štáb upozorňuje verejnosť na povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, a vyzýva verejnosť, aby sa vyhýbali stretnutiam osôb na jednom mieste vo väčšom počte a dodržiavali hygienické opatrenia.

15. Krízový štáb obce Čachtice sa oboznámil s Opatrením úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 5.5.2020 a na jeho základe prijal predchádzajúce doporučenia a opatrenia. Obec naďalej sleduje aktuálne usmernenia Ústredného krízového štábu SR, Ministerstva školstva SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva SR