Rozhodnutie o obnove prevádzky školy pre žiakov 1. – 5. ročníka

Na základe opatrenia ÚVZ a rozhodnutia MŠVVaŠ SR Obec Čachtice ako zriaďovateľ našej školy rozhodlo o obnove prevádzky
na obdobie od 1. 6. 2020 do konca šk. roka 2019/2020.
– príchod do školy a následné vyučovanie bude prebiehať podľa presne stanoveného časového harmonogramu.
– prevádzka ŠKD bude ráno od 6.30 hod. a popoludní do 15.30 hod.
– prevádzka školy sa obnovuje aj na účely konania komisionálnych skúšok.
– výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupinách s počtom max. 20 žiakov.
– škola zabezpečí stravovanie v školskej jedálni pre prihlásené deti .
– zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
– zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
– dochádzku do školy nemožno povoliť deťom z rodín, ktorým bola nariadená karanténa ani deťom, ktorých zdravotný stav neumožňuje pobyt v kolektíve.
– žiak môže prísť do školy bez príznakov :
zvýšenej teploty nad 37°C,
škrabanie a bolesti hrdla
bolesti hlavy
ťažkosti s dýchaním
má kašeľ
pociťuje neobvyklú únavu
– zákonným zástupcom nebude umožnený vstup do budovy školy.
Všetky podrobnejšie informácie dostanú zákonní zástupcovia prihlásených detí v priebehu tohto týždňa.

Časový harmonogram
PRÍCHOD DO ŠKOLY

1.roč. ŠKD 7.30hod. hlavný vchod
1.roč. domov 7.30hod. vedľajší vchod
2.roč ŠKD 7.40hod. hlavný vchod
2.roč domov 7.40hod vedľajší vchod
2.B 7.50hod. hlavný vchod
3. roč. ŠKD 7.50hod. vedľajší vchod
3.roč. domov 8.00hod hlavný vchod
4.A 8.10hod hlavný vchod
4.B 8..00hod vedľajší vchod
5.A 8.10hod vedľajší vchod
5.B 8.20hod hlavný vchod

Pre ranú ŠKD sa škola otvorí PRESNE o 6.30hod.- 6.35hod. Ak sa žiak do určeného času nedostaví, potom bude môcť vstúpiť do budovy školy až podľa hore uvedeného časového harmonogramu so svojou triedou.
Všetky dôležité informácie a pokyny získate na www.ucimenadialku.sk