Zverejnenie zámeru prenajať hnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice