Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Čachtice