Od 12.4.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre 1. stupeň základnej školy

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie v okrese Nové Mesto nad Váhom Vám oznamujeme, že od pondelka 12. apríla 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre 1. stupeň základnej školy.
Podmienkou nástupu do školy je vypísanie a odovzdanie:
– čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti /žiak prinesie triednej učiteľke pri nástupe do školy/.

Na základe konzultácie a odporúčania RÚVZ Trenčín budeme pri nástupe žiakov do školy vyžadovať:
a/ preukázanie sa výsledkom negatívneho testu OBOCH zákonných zástupcov /ak žijú v spoločnej domácnosti s dieťaťom/, nie starším ako 7 dní.

b/ potvrdením o prekonaní COVID-19 nie starším ako 90 dní

c/ doklad o druhom zaočkovaní starší ako 14 dní

Kvôli zrýchlenej administrácii pri kontrole požadovaných tlačív ich zašlú zákonní zástupcovia triednej učiteľke naskenované emailom, prípadne screenshot obrazovky resp. sms správou najneskôr pred nástupom dieťaťa do školy. Výsledky slúžia iba k nahliadnutiu a ku kontrole, neuchovávame ich.

Žiaci, ktorí na prezenčné vyučovanie nenastúpia, sa budú naďalej vzdelávať formou vypracovania zadaných úloh (nie on-line formou). O tejto skutočnosti je potrebné vopred informovať triedneho učiteľa!

V prevádzke bude aj ŠKD – ranná od 6.30 do 7.30 hod. a poobedná od 11.30 do 16.00 hod.
Pre žiakov bude zabezpečené aj stravovanie v školskej jedálni. Všetci žiaci budú na obed do ŠJ prihlásení automaticky – ak nebude mať žiak záujem o obed, alebo nenastúpi na prezenčné vyučovanie, je nutné ho odhlásiť mailom, prípadne telefonicky výnimočne do pondelka 12. 04. 2021 do 7:30 h.
Pri vstupe žiakov I. stupňa do školy budú dodržané všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia.
Nosenie rúšok je povinné pre žiakov na základe vyhlášky ÚVZ č. 111/2021. Výnimky z prekrytia horných dýchacích ciest (nosenia rúška alebo respirátora) upravuje táto vyhláška.