OZNAM O ZÁPISE DO SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Súkromná materská škola Čachtice
ZÁPIS DETÍ na školský rok 2021/2022
V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 438/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. sa uskutoční zápis do Súkromnej materskej školy formou podania žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole.
Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
do materskej školy na školský rok 2021/2022
môže zákonný zástupca podať v termíne
od 3.5.2021 do 5.5.2021
• Žiadosť môžete podať:
– osobne v materskej škole v termíne 3.-5.5.2021
v čase od 10.hod. do 16.hod.,
– e-mailom (sukromnamscachtice@gmail.com),
– poštou.
Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
• Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
• Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné a budú prednostne prijímané do MŠ.
• Žiadosť je zverejnená aj na web stránke sukromnamaterskaskola-cachtice.sk v časti „Tlačivá“, alebo si ju môžete vyzdvihnúť v SMŠ.

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
a) Do materskej školy sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
b) Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy (požiadavkou je, aby dieťa malo osvojené základné sebaobslužné návyky).
c) V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, deti mladšie ako tri roky možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku ako aj detí vo veku od troch rokov.
d) Prednostne sa budú prijímať do MŠ deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska, t.j. deti ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšili 5 rokov,
– ak dieťa dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
– ak dieťa dovŕši šesť rokov, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov, prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
– ak dieťa dovŕši šesť rokov, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden rok, je potrebný písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast. Doložiť aj informovaný súhlas zákonného zástupcu,
-ak dieťa dovŕši päť alebo šesť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa je potrebný písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast. Vzdelávanie sa neposkytuje do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy do 15. júna 2021
Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané doporučene osobne, prípadne poštou.
Budeme Vás informovať.

Ľubica Gogolová
riaditeľka školy