Podmienky nástupu žiakov do školy platné od 26.4.2021

Vážení rodičia, milí žiaci!
Oznamujeme Vám, že od pondelka 26. apríla 2021 naďalej pokračuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka a celý 1. stupeň základnej školy.
I. stupeň – podmienkou nástupu do školy je vypísanie a odovzdanie:
– čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti – I.stupeň /žiak prinesie triednej učiteľke pri nástupe do školy/.
Na základe konzultácie a odporúčania RÚVZ Trenčín budeme pri nástupe žiakov do školy vyžadovať:
a/ preukázanie sa výsledkom negatívneho testu OBOCH zákonných zástupcov /ak žijú v spoločnej domácnosti s dieťaťom/, nie starším ako 7 dní.

b/ potvrdením o prekonaní COVID-19 nie starším ako 180 dní

c/ doklad o druhom zaočkovaní vakcínou Pfizer/BioNTech, Moderna starší ako 14 dní

d/ doklad o prvom zaočkovaní vakcínou Astra Zeneca starší ako 4 týždne

II. stupeň – podmienkou nástupu do školy je vypísanie a odovzdanie:
– čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti -II. stupeň /žiak odovzdá pri vchode do školy/.
Na základe konzultácie a odporúčania RÚVZ Trenčín budeme pri nástupe žiakov do školy vyžadovať:
a/ preukázanie sa výsledkom negatívneho testu OBOCH zákonných zástupcov /ak žijú v spoločnej domácnosti s dieťaťom/, nie starším ako 7 dní.

b/ preukázanie sa výsledkom negatívneho testu žiaka, nie starším ako 7 dní

c/ potvrdením o prekonaní COVID-19 nie starším ako 180 dní

d/ doklad o druhom zaočkovaní vakcínou Pfizer/BioNTech, Moderna starší ako 14 dní

e/ doklad o prvom zaočkovaní vakcínou Astra Zeneca starší ako 4 týždne

UPOZORŇUJEME, že tlačivo čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti je iné pre I. stupeň a zvlášť pre II. stupeň
Kvôli zrýchlenej administrácii pri kontrole požadovaných tlačív ich zašlú zákonní zástupcovia triednej učiteľke naskenované emailom, prípadne screenshot obrazovky resp. sms správou najneskôr pred nástupom dieťaťa do školy. Výsledky slúžia iba k nahliadnutiu a ku kontrole, neuchovávame ich.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:
1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“

V prevádzke bude aj ŠKD – ranná od 6.30 do 7.30 hod. a poobedná od 11.30 do 16.00 hod.
Pre žiakov bude zabezpečené aj stravovanie v školskej jedálni. Odhlásenie je možné do 14.00hod. v predchádzajúci pracovný deň a zodpovedá zaň rodič. V prvý deň choroby ( v prípade ak stravník nie je odhlásený) si môžete prísť obed vyzdvihnúť od 11.30 do 12.00hod. – obed je zabalený do jednorazového obalu podľa nariadenia RÚVZ a je spoplatnený sumou 0,20€ za sadu. Treba uhradiť v hotovosti.

Pri vstupe žiakov do školy budú dodržané všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia.
Žiaci I. a II. stupňa musia mať povinne rúško.

Bez splnenia všetkých náležitostí nemôže žiak nastúpiť do školy!