Nastáva čas podať Daňové priznaniek dani z nehnuteľností

Upozorňujeme Vás na povinnosť podať do 31.1.2022 Daňové priznanie k Dani z nehnuteľností a to v prípade, že ste do 31. decembra predchádzajúceho roka, kúpili, nadobudli darovaním, predali, darovali, nehnuteľnosť /stavba, pozemok/. Daňové priznanie podávate aj v prípade, že Vám bolo vydané právoplatné stavebné povolenie a aj vtedy ak ste v predchádzajúcom roku skolaudovali nehnuteľnosť. Daňové priznanie vždy podáva pôvodný majiteľ, ten na zánik daňovej povinnosti a aj nový vlastník, ten na vznik daňovej povinnosti. Daňové priznanie podávate aj k Dani za psa a to v prípade, že ste v minulom roku nadobudli psíka príp. ho už nevlastníte alebo psík uhynul. Tlačivá k daniam si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas úradných dní príp. si ich môžete stiahnuť na www.cachtice.sk v sekcii Občan – Ako vybaviť – Dane a poplatky. K Daňovému priznaniu priložte aj kópiu Rozhodnutia o povolení vkladu, ktorú ste obdržali z Okresného úradu odbor Katastra.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti /stavba, pozemok/ dedením, príp. v dražbe je Vašou povinnosťou podať daňové priznanie aj v priebehu roka a to do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia o dedičstve, ktorú Vám vyznačí notár na dokumente príp. pri dražbe je to do 30 dní od právoplatnosti dražby príp. príklepu súdom.