Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Čachtice – parcela registra C KN 2556/1 a parcela registra EKN 113/1 – identická podľa geometrického plánu s časťou parcely registra C KN 2556/1 – C KN 2561/5