(Slovenský) OZNAM O ZÁPISE DO MATERSKEJ ŠKOLY

(Netýka sa rodičov, ktorí už prihlášku odovzdali).
Prihláška na vytlačenie bude zverejnená na stránke obce https://www.cachtice.sk/. V prípade otázok môžete kontaktovať mailom na adresu : mscachtice@cachtice.sk alebo telefonicky na t.č. 0902401574 alebo 032 7787178.
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľstvo MŠ Čachtice, Pionierska 348/32 oznamuje rodičom, že od 03.mája do 31.mája 2021 prebieha zápis detí k novému školskému roku 2021/2022.
Prijímajú sa deti od 3 – do 6 rokov. Nakoľko od septembra 2021 je povinné predprimárne vzdelávanie pre deti od 5-6 rokov, budú tieto deti prednostne prijaté do materskej školy. Ďalej budú prijaté deti od 3 – do 5 rokov. Mladšie deti ako 3 roky, budú prijaté len ak bude voľná kapacita triedy.
Žiadosť o umiestnenie dieťaťa do materskej školy si môžete stiahnuť na stránke Obec Čachtice alebo na FB stránke Materská škola Čachtice, alebo vyzdvihnúť osobne u riaditeľky materskej školy aj v mesiaci apríl a to od 8.00 hod. do 15.30 hod.
Vyplnenú žiadosť, ktorej súčasťou musí byť aj potvrdenie lekára o zdravotnom stave a očkovaní dieťaťa a ktorá musí byť podpísaná od obidvoch zákonných zástupcov môžete v mesiaci máj hodiť do poštovej zelenej schránky, ktorá je umiestnená pri hlavnom vchode budovy materskej školy. Pokiaľ bude prevádzka materskej školy v mesiaci máj otvorená, potom žiadosť môžete priniesť aj osobne riaditeľke MŠ.
Základné informácie o MŠ:
Poskytujeme celodenné predprimárne vzdelávanie detí od 6.30 hod. do 16.30 hod. s možnosťou i poldenného predprimárneho vzdelávania detí.
Školný poplatok je 10 € na mesiac.
Deti, ktoré si budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie teda deti 5 – 6 ročné poplatok neplatia.
Čo ponúkame pre Vaše deti okrem predprimárneho vzdelávania?
Ponúkame podporovanie osobnostného rozvoja detí vrátane detí prejavujúcich talent a nadanie v oblasti tanečnej, výtvarnej, hudobno-dramatickej, speváckej, základy anglického jazyka.